Integra - wyjazdy studenckie - 20-40 lat - narty, snowboard

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

obozy studenckie - wyjazdy w Alpy | Integra

1. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji SIGNAL IDUNA 

Zamiennie za pakiet bezpieczna rezerwacja można wykupić ubezpieczenie, które zapewnia Ci zwrot 100 % wpłaconych środków w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu nagłej choroby lub innych przyczyn przedstawionych przez ubezpieczyciela SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.  w dowolnym momencie. Opłatę za ubezpieczenie kosztów rezygnacji – 100 zł,  należy wpłacić w ciągu 24h od momentu zapisania się na wyjazd. 

W przypadku opłacenia wyjazdu z góry, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji Signal Iduna jest darmowe. Promocyjna cena ubezpieczenia nie jest dostępna jeśli jest mniej niż 45 dni do wyjazdu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, jedynie gdy wynika to z następujących powodów zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności SIGNAL IDUNA oraz uniemożliwia realizację podróży:
a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
d) powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
e) szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
f) szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy,
g) kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania,
h) kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom,
i) wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
j) wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży,
k) wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa,
m) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży,
n) rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży,
o) wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży,
p) otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży,
q) otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka,
r) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży,
s) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży,
t) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży,
u) kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

Uwaga! Ubezpieczenie Signal Iduna tak jak większość ubezpieczeń dostępnych na rynku ma pewne wyłączenia (m.in. pandemia w tym zachorowanie na COVID-19). Szczegółowe informacje oraz wyłączenia dotyczące ubezpieczenie kosztów rezygnacji, z którymi należy się zapoznać znajdują się poniżej.

2. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. z rozszerzeniem COVID-19 i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie.

Zamiennie za pakiet bezpieczna rezerwacja można wykupić ubezpieczenie, które zapewnia Ci zwrot 100 % wpłaconych środków w przypadku rezygnacji w dowolnym momencie z wyjazdu z powodu nagłej choroby lub innych przyczyn przedstawionych przez ubezpieczyciela w OWU TUiR Allianz Polska S.A.  lub w rozszerzeniu COVID. Opłatę za ubezpieczenie kosztów rezygnacji – 120 zł (lub 240 zł jeśli wyjazd kosztuje więcej niż 2000 zł), należy wpłacić w ciągu 24h od momentu zapisania się na wyjazd.

W przypadku opłacenia wyjazdu z góry, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji TUiR Allianz Polska S.A. kosztuje tylko 120 zł. Promocyjna cena ubezpieczenia nie jest dostępna jeśli jest mniej niż 45 dni do wyjazdu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

W ramach rozszerzenia COVID-19 umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie jest gwarantowane:
1) zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:
• Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
• Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
• objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

2) zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:
• Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego.

Allianz gwarantuje Ubezpieczonemu zwrot maksymalnie 100% kosztów rezygnacji z Wyjazdu z również następujących powodów:

1) Nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego nierokującego wyzdrowienia do czasu daty rozpoczęcia Wyjazdu;
2) Nagłego zachorowania Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz Dziecka Ubezpieczonego) wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji i nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
3) Nieszczęśliwego wypadku Członka rodziny Ubezpieczonego (z wyłączeniem Współmałżonka oraz Dziecka Ubezpieczonego) skutkującego natychmiastową Hospitalizacją i nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
4) komplikacji związanych z ciążą, która w dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia nie była uznana za Ciążę zagrożoną, skutkujących u Ubezpieczonego co najmniej tygodniową Hospitalizacją lub przedwczesnym porodem, pod warunkiem że w momencie zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był maksymalnie w 8 tygodniu ciąży; odpowiedzialność Allianz z tego powodu występuje w sytuacji, gdy zdarzenie będące powodem rezygnacji z Wyjazdu wystąpiło nie później niż przed zakończeniem 24 tygodnia ciąży;
5) Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka ubezpieczonego powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego (tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, w okresie planowanego Wyjazdu) i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
6) śmierci Ubezpieczonego lub Członka rodziny, z zastrzeżeniem, iż śmierć Członka rodziny nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 60 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
7) Zdarzenia losowego w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, bezwzględnie wymagającego jego obecności w okresie planowanego Wyjazdu, które wystąpiło w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, nierokującego ustania przyczyn wymagających jego obecności do daty rozpoczęcia Wyjazdu;
8) udokumentowanej Kradzieży dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu podczas Wyjazdu (paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), pod warunkiem że Kradzież miała miejsce w okresie maksymalnie siedmiu dni poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom;
9) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia stanowiącego własność Ubezpieczonego, w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rozboju, które powodują konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania i została zgłoszona odpowiednim władzom, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
10) Kradzieży Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, która powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
11) wypadku komunikacyjnego Pojazdu należącego do Ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających obecności Ubezpieczonego w Kraju zamieszkania, udokumentowanego dostarczonym Allianz zaświadczeniem Policji, o ile zdarzenie to nastąpiło w okresie 15 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu;
12) wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego w okresie Wyjazdu lub w okresie 60 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia Wyjazdu, pod warunkiem, ze w chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy, udokumentowanego dostarczonym Allianz zaświadczeniem pracodawcy;
13) braku tolerancji Ubezpieczonego na szczepienia ochronne przed jego Podróżą do kraju, w którym są one wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;
14) zwolnienia Ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po dacie zawarcia Umowy ubezpieczenia udokumentowanego zaświadczeniem pracodawcy, pod warunkiem. że w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony; Allianz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów prawa pracy;
15) zakończenia procedury adopcji dziecka, która zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz zaświadczeniu została wyznaczona przed datą rozpoczęcia Wyjazdu lub w czasie trwania Wyjazdu;
16) otrzymania przez Ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego zakwalifikowanie do leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego data rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z informacją zawartą w dostarczonym Allianz dokumencie, przypada w czasie Wyjazdu;

Szczegółowe informacje oraz wyłączenia dotyczące ubezpieczenie kosztów rezygnacji, z którymi należy się zapoznać znajdują się poniżej.