INTEGRA - sNOw LIMITS wyjazdy zimowe dla studentów na narty, studenckie obozy, sylwester, wycieczki objazdowe

Informacja o administratorze danych i prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Integra z siedzibą w Poznaniu przy ul. Macieja Palacza 138/2, 60-278 Poznań, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000450360, NIP: 7792411767, REGON: 302356542. 2. Dane są zbierane od następujących osób: a) użytkowników Serwisu www.integra-wyjazdy.pl; b) uczestników wyjazdów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Integra; c) subskrybentów Newslettera; d) osób kontaktujących się za pomocą formularza online; e) uczestników konkursów; f) klientów i kontrahentów. 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach, dla których zostały one zebrane: a) dane użytkowników Serwisu www.integra-wyjazdy.pl będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu Integra-Wyjazdy.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez rejestrujących się użytkowników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono konieczne dla korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z tego Serwisu; b) dane uczestników wyjazdów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Integra będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla celów niezbędnych do realizacji i rozliczenia umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z Fundacją oraz kontaktu z uczestnikami imprezy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez uczestników. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że ono warunkiem niezbędnym do realizacji celu, w którym są pozyskiwane. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi realizację tych celów; c) dane subskrybentów Newslettera będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla przekazywania informacji marketingowych oraz ofert handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail subskrybenta, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez subskrybentów. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono konieczne dla zapisania się na listę subskrybentów. Brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie informacji marketingowych oraz ofert handlowych; d) dane osób kontaktujących się za pomocą formularza online będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza online oraz zapewnienia dalszego kontaktu z tymi osobami w sprawach kierowanych do Administratora. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez osoby kontaktujące się. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że ono warunkiem niezbędnym do realizacji celu, w którym są pozyskiwane. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi realizację tych celów; e) dane uczestników konkursów będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji warunków i zasad konkursu organizowanego lub współorganizowanego przez Fundację Integra, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest ono konieczne dla wzięcia udziału w konkursie. Brak podania tych danych uniemożliwi uczestnikowi wzięcia udziału w konkursie; f) dane klientów i kontrahentów będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji i rozliczenia zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami RODO, na podstawie wyrażonej przez klienta lub kontrahenta zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie przez te osoby danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że ono warunkiem niezbędnym do realizacji i rozliczenia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi realizację i rozliczenie umowy. 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody. 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3, tj.: a) dane użytkowników Serwisu www.integra-wyjazdy.pl będą przetwarzane przez okres korzystania przez użytkownika z konta założonego w Serwisie, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego; b) dane uczestników wyjazdów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Integra będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z Fundacją, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego; c) dane subskrybentów Newslettera będą przetwarzane przez okres pozostawania na liście subskrybentów, podczas którego przekazywane będą informacje, w tym oferty handlowe, dotyczące wydarzeń organizowanych przez Fundację INTEGRA oraz podmioty z nią współpracujące, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego; d) dane osób kontaktujących się za pomocą formularza online będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego; e) dane uczestników konkursów będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego; f) dane klientów i kontrahentów będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego. 6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Do takich podmiotów można zaliczyć: biuro rachunkowe, firmę obsługującą Serwis integra-wyjazdy.pl, firmę hostingującą, firmę informatyczną itp. 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.